Σαλτίδης Σάββας - Μικροβιολόγος

Αιματολογικές Εξετάσεις

Αιματολογικές Εξετάσεις

Η βασική αιματολογική εξέταση που εκτελείται είναι η γενική αίματος με τις παρακάτω παραμέτρους:


  • Λευκά αιμοσφαίρια, Λεμφοκύτταρα, Μονοπύρηνα, Ουδετερόφιλα, Ηωσινόφιλα, Βασεόφιλα, άτυπα λεμφοκύτταρα, άωρα κοκκιοκύτταρα σε ποσοστό επί τοις % και απόλυτο αριθμό
  • Ερυθρά αιμοσφαίρια, Μέσο όγκο ερυθρών, Αιμοσφαιρίνη, Εύρος κατανομής ερυθρών, Αιματοκρίτη, MCH, MCHC
  • Αιμοπετάλια (PLT), Εύρος κατανομής αιμοπεταλίων, PCT, MPV

Λοιπές αιματολογικές εξετάσεις:


  • Ομάδα Αίματος ΑΒΟ, Ομάδα Rhesus
  • Δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ)
  • Άμεση/Έμμεση COOMBS
  • Έλεγχος Δρεπάνωσης
  • Έλεγχος Μεσογειακής Αναιμίας-Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης
  • Αφυδρογονάση της 6-Φωσφορικής Γλυκόζης (G-6-PD)

Επίσης, στο εργαστήριο μας διενεργούνται ειδικές αιματολογικές εξετάσεις.